Privacy Statement Tiepiesss

Ik, Carmen Nijssen, eigenaresse van Tiepiesss, gevestigd aan de Sint Jozefstraat 18, 5248 AT in Rosmalen, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor dit bedrijf, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik, Carmen Nijssen ben de verantwoordelijke Functionaris Gegevensbescherming van dit bedrijf.

Persoonsgegevens waar ik naar vraag

Tiepiesss verwerkt persoonsgegevens. Indien u of uw minderjarige kind deelneemt aan mijn cursussen verstrekt u mij middels een inschrijfformulier een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het geven van een cursus, de daarbij behorende communicatie en het bieden van een juiste begeleiding. Tevens zijn er gegevens nodig voor een correcte bedrijfsadministratie en het aanvragen van persoonlijke inlogcodes. Ik vraag en verwerk de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam cursist en ouder/verzorger
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Naam van de school
 • Bijzonderheden waarmee ik rekening dien te houden
 • Toestemming voor het maken van foto’s/filmpjes

Verwerking persoonsgegevens

Deelnemers (jonger dan 16 jaar) aan een van mijn cursussen worden door een ouder of verzorger aangemeld middels een inschrijfformulier. Deelnemers van 16 jaar en ouder melden zichzelf aan voor een van mijn cursussen middels een inschrijfformulier. In beide gevallen worden mij de volgende gegevens verstrekt: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, naam van de school en groep en bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de effectiviteit van de cursus.

Wanneer er een vermoeden bestaat dat Tiepiesss onbedoeld meer persoonsgegevens heeft verzameld of wanneer u een vermoeden heeft dat Tiepiesss uw privacy niet heeft gerespecteerd neem dan contact met mij op via tiepiesss@gmail.com en de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Mocht er een klacht zijn over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens omga dan los ik dat heel graag snel voor u op. Vanaf 25 mei kunt u klachten met betrekking tot de uitvoering van de AVG indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom vraag ik persoonsgegevens?

 • Afhandelen van inschrijvingen, facturen en betalingen
 • Leveren van producten en diensten
 • Verschaffen van informatie over de voortgang van een cursus
 • Verschaffen van informatie over de inhoud van de lessen
 • Verschaffen van informatie over wijzigingen in voorwaarden
 • Verschaffen van informatie over cursusdagen en lestijden
 • Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat
 • Verzenden van eventuele nieuwsberichten en aanbiedingen
 • Zorgen voor een juiste groepssamenstelling (naar leeftijd, school en groep)

 

Bewaartermijn

Tiepiesss zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om een goede dienstverlening te waarborgen. Inschrijfformulieren en persoonlijke e-mails zullen na elk schooljaar worden verwijderd en vernietigd. Gedurende de cursus zijn deze opgeslagen in een beveiligde omgeving. Tiepiesss maakt gebruik van virusscanners en zorgt voor tijdige updates van de computer.

Delen van gegevens met derden

Tiepiesss verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Tiepiesss deelt uw gegevens (slechts je voor- en achternaam) met de volgende organisaties:

 • GigaKids, voor het aanvragen van een persoonlijke inlogcode voor de website GigaKids
 • TypeTrainer, voor het aanvragen van een persoonlijke inlogcode voor de website TypeTrainer
 • GigaPizzeria, voor het aanvragen van een persoonlijke inlogcode voor de website GigaPizzeria
 • CodeKit, voor het aanvragen van een persoonlijke inlogcode voor de website CodeKit
 • Belastingdienst (naam van het kind), vanwege de wettelijke plicht aan te geven waar mijn inkomsten vandaan komen
 • PW Administraties, zij dienen namens Tiepiesss de aangifte omzetbelasting in bij de belastingdienst. Zij zien alleen de naam van een cursist en het bedrag dat aan mij voldaan is.

Cookies en websitegebruik

De website van Tiepiesss gebruikt uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de website. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt altijd een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar tiepiesss@gmail.com.

Foto’s en afbeeldingen

Ik vraag toestemming om foto’s en/of filmpjes te maken tijdens de les en/of een diploma-uitreiking voor publicatie op Social Media. In uitzonderlijke gevallen zou een foto gebruikt kunnen worden voor publicatie in een nieuwsbrief op school, een dagblad om cursisten in het zonnetje te zetten en voor reclamedoeleinden voor Tiepiesss. Foto’s worden alleen gemaakt met nadrukkelijke toestemming van de cursist en/of van ouders/verzorgers van een minderjarige cursist.

Beveiliging

Tiepiesss neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen dat er misbruik gemaakt zou worden van de door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via tiepiesss@gmail.com

Wanneer Tiepiesss te maken krijgt met een “datalek” waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan of waarbij onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden dan wordt u daar daarover geïnformeerd. Tevens zal Tiepiesss een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkingsregister

Tiepiesss heeft een verwerkingsregister opgesteld.

Verwerkingsovereenkomst met GigaKids, TypeTrainer, GigaPizzeria en CodeKit:

Om deel te kunnen nemen aan een van deze vier cursussen bij Tiepiesss dient een cursist een persoonlijke inlognaam en een persoonlijk wachtwoord te ontvangen. Cursusleider kan online bij deze vier aanbieders een wachtwoord aanmaken. Het account van de cursusleider voor het aanmaken van een licentie is voorzien van een wachtwoord dat alleen bij een cursusleider bekend is.

Middels het invoeren van voor- en achternaam verstrekt het programma een inlognaam en wachtwoord voor een toekomstige cursist. Het wachtwoord wordt door een cursusleider genoteerd want dit wachtwoord wordt niet opgeslagen in deze programma’s. De resultaten van de cursist worden opgeslagen, zodat cursist en cursusleider de voortgang kunnen volgen, maar zijn alleen zichtbaar bij de cursist en cursusleider. Na het afronden van de cursus wordt het account van de cursist na 2 tot 6 weken verwijderd en zijn resultaten nergens meer terug te zien.

In de administratie van deze vier aanbieders komen geen namen van cursisten voor. Voor de afrekening van licenties worden alleen het aantal inlogcodes verwerkt en niet de gegevens van individuele cursisten. Met deze vier cursusaanbieders heeft Tiepiesss een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Wijziging Privacy Statement

Tiepiesss behoudt zich het recht voor om noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Privacy Statement van Tiepiesss, statutair gevestigd te 5248 AT Rosmalen aan de Sint Jozefstraat 18, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62752162. Laatste update 20 oktober 2018.